LUNCH 1.25PM – 1.55PM
MON TUES WED THUR FRI

Basketball Yr7 – 11 Small gym. (PED)

Yr 7 & 8 handball Sports hall

(BCO)

Fitness

Yr 7 & 8

Fitness

Suite

(PED)

 

Dodgeball

Yr 7 – 11 Small

Gym

(BBO)

Table tennis

badminton

Yr 7 – 11

Sports Hall. (PED)

 

Netball club BEFORE SCHOOL (7.45 – 8.30) (BBO)

Basketball Yr 7 – 11 Sports Hall (HMA)

 

Benchball Yr 7 – 11 Small

gym

(SHA)

Girls football Yr7 – 11 Sports hall (PED)